Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Do zadań Zarządu Terenów Publicznych należy:

   1. pełnienie funkcji zarządu drogi dróg gminnych oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
    1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz obiektów mostowych,
    2. pełnienie funkcji inwestora,
    3. utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
    4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
    5. koordynacja robót w pasie drogowym,
    6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
    7. wykonywanie robót interwencyjnych, robót konserwacyjnych i zabezpieczających,
    8. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
    9. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
    10. projektowanie stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
    11. opiniowanie przebiegu dróg krajowych i powiatowych,
    12. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
    13. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w pasie drogi urządzeń,
    14. stosowanie kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń bez zezwolenia oraz dochodzenie roszczeń z tytułu szkód poniesionych w związku ze zmianą warunków określonych w zezwoleniu lub jego cofnięciem,
    15. wnioskowanie i opiniowanie spraw zaliczenia drogi do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
    16. zawieranie umów dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów w pasie drogi,
    17. wykonywanie innych zlecanych zadań przez zarządcę drogi;
   2. planowanie finansowania,  budowa, modernizacja oraz utrzymywanie oświetlenia, w tym oświetlenia gazowego na terenach zarządzanych przez ZTP;
   3. utrzymywanie oraz planowanie finansowania modernizacji terenów zarządzanych przez ZTP wraz z urządzeniami technicznymi oraz małą architekturą, placami zabaw itp.;
   4. utrzymywanie oraz planowanie finansowania modernizacji pomników, obiektów zabytkowych, obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych (w tym iluminacji pomników i budynków);
   5. budowa, eksploatacja i konserwacja sieci nawadniających i zdrojów wody oligoceńskiej;
   6. gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy nieruchomościami m.st. Warszawy powierzonymi ZTP do zarządzania, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych: dzierżawy, najmu, użyczenia;
   7. prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych zorganizowanych na terenach zarządzanych przez ZTP;
   8. prowadzenie targowisk na terenach komunalnych powierzonych ZTP w zarządzanie;
   9. prowadzenie akcji porządkowych związanych ze szczególnymi warunkami klimatycznymi (akcja zima itp.);
   10. wykonywanie innych zadań związanych z zarządzaniem mieniem powierzonym ZTP.
 
 
Wprowadził Twarowska Iwona 05-10-2007
Aktualizujący Twarowska Iwona 05-07-2017
Zatwierdzający bzmw/m.klosek 05-07-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-07-2017
Liczba odwiedzin: 37703
Rejestr zmian