Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

ZTP działa na podstawie Uchwały Nr LXI/1712/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 28 października 2005 r. oraz Uchwały Nr XXXIII/818/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

 

Uchwała Nr LXI/1712/2005

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 28 października 2005 roku

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą
„Zarząd Terenów Publicznych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przekształca się z dniem 1 stycznia 2006 r. zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych”, z siedzibą w Warszawie, w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych”, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „jednostką”.

§ 2

1.      Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki, określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

2.      Mienie m.st. Warszawy znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., przekazuje się do używania jednostce.

3.      Jednostka, stosownie do art. 231 Kodeksu pracy, staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników dotychczasowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej m.st. Warszawy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady m.st. Warszawy

 

 

Mirosław Sztyber


Uchwała nr LXI/1712/2005

 

oraz

UCHWAŁY NR XXXIII/818/2016

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W statucie Zarządu Terenów Publicznych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXI/1712/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8204), w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1)    pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) planowanie finansowania, budowa, modernizacja oraz utrzymywanie oświetlenia, w tym oświetlenia gazowego na terenach zarządzanych przez ZTP;”;

2)    pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utrzymywanie oraz planowanie finansowania modernizacji terenów zarządzanych przez ZTP wraz z urządzeniami technicznymi oraz małą architekturą, placami zabaw itp.;”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

 

 

 

                                                                                                   Wiceprzewodnicząca

                                                                                                   Rady m.st. Warszawy

 

 

                                                                                              Ewa Masny-Askanas

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

 

 
 
Wprowadził Twarowska Iwona 05-10-2007
Aktualizujący Twarowska Iwona 28-06-2017
Zatwierdzający bzmw/m.klosek 05-07-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-07-2017
Liczba odwiedzin: 38476