Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Przedmiotowe > Przepustki na Stare Miasto > Przepustki na Stare Miasto

Przepustki na Stare Miasto

  Drukuj
 

Zasady organizacji ruchu na Starym Mieście

 

Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 4143/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 5201/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. oraz uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 6373/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego, które to zmiany mają wejść w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 4143/2010

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 29 stycznia 2010 r.

 

w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz ograniczonym postojem

na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego

   

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.549 z późn. zm. 1) art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.2) oraz § 8 ust. 7 i § 6 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) zarządza się, co następuje:

 

            § 1. 1. W związku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla obszaru Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego na tym terenie obowiązuje zakaz ruchu wyznaczony znakami typu B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” ustawionymi na wszystkich wlotach w obszar strefy, oraz strefa ograniczonego postoju wyznaczona znakami B-39 „strefa ograniczonego postoju” i znakami B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”.

            2. Niniejsze zarządzenie obejmuje poniżej wymienione ulice i tereny:

1)  Brzozowa odc. posesja Brzozowa nr 39/41 (nr 22) – ul. Dawna, Celna, Kanonia, Jezuicka, Krzywe Koło, Dziekania, Nowomiejska odc. ul. Wąski Dunaj - Barbakan, Świętojańska, Zapiecek, Wąski Dunaj, Szeroki Dunaj, Piwna, Piekarska, Rycerska odc. ul. Wąski Dunaj – posesja Rycerska nr 2 oraz Rynek Starego Miasta i dziedziniec trójkątny między Zamkiem Królewskim, ul. Kanonia i przejazdem między narożnikiem Zamku Królewskiego, a budynkiem Plac Zamkowy 10, zwane dalej strefą SM;

2) Podwale odc. ul. Kilińskiego – ul. Nowomiejska, Nowomiejska odc. Barbakan – ul. Mostowa, Freta, Mostowa odc. ul. Stara – ul. Freta, Stara, oraz Rynek Nowego Miasta, zwane dalej strefą NM;

3) Krakowskie Przedmieście odc. posesja nr 81 – posesja nr 87/89 i Plac Zamkowy poza dziedzińcem trójkątnym wymienionym wyżej, zwane dalej strefą PZ.

           § 2. 1. W strefie SM zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut w godzinach 6,30 – 11,30, a ponadto pojazdów z przepustkami typu I lub typu B.

           2. W strefie NM zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut w godzinach 6,30 – 11,30, a ponadto pojazdów z przepustkami typu I lub typu B. Dodatkowo dopuszczony jest wjazd rowerów od strony ulic: Świętojerskiej, Długiej i Mostowej z możliwością poruszania się wyłącznie ul. Freta na odcinku ul. Świętojerska – ul. Mostowa oraz ul. Mostową.

           3. W strefie PZ zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut w godzinach 6,30 – 11,30 dojeżdżających do posesji przy ul. Krakowskie Przedmieście nr od 81 do 89 oraz wjazdu na dziedziniec Zamku Królewskiego (dziedziniec wewnętrzny), ponadto pojazdów z przepustkami typu I lub typu B.

           § 3. 1. W strefach SM, NM i PZ strefa zakazu ograniczonego postoju nie obowiązuje pojazdów posiadających przepustkę typu I na warunkach w niej określonych.

           2. W strefach SM, NM i PZ postój pojazdu posiadającego przepustkę B, poza wyznaczonymi godzinami dla realizacji dostaw, jest ograniczony do 3 min.

           3. W strefie PZ zakaz postoju obowiązuje również pojazdy oznaczone kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych.

           4. W strefach SM i NM zakaz postoju obowiązuje również pojazdy oznaczone kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, z dopuszczeniem parkowania wyłącznie na wyznaczonych znakiem P-20 stanowiskach postojowych przeznaczonych do wyłącznego użytkowania przez pojazdy osób niepełnosprawnych.

           § 4. Tryb i zasady wydawania przepustek typu I i typu B obowiązujących w strefach SM, NM i PZ określa „Regulamin wydawania i użytkowania przepustek uprawniających do wjazdu i postoju w strefie objętej zakazem ruchu na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

           § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Terenów Publicznych.

           § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Zarządu Terenów Publicznych oraz Urzędu m. st. Warszawy oraz na stronach internetowych Zarządu Terenów Publicznych oraz Urzędu m. st. Warszawy.

           § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                        Prezydent m.st. Warszawy

 

 


 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379.

                                                                                  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz.151, Nr 222, poz.1321, z 2012 r. poz. 951, poz. 1448, z 2013 r. poz.700, poz.991, poz.1446, poz.1611.

 

 

Zarządzenie Nr 4143/2010

 
 
Wprowadził Twarowska Iwona 04-10-2007
Aktualizujący bzmw/ext.tbudzynski 23-10-2015
Zatwierdzający bzmw/m.klosek 23-10-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-10-2015
Liczba odwiedzin: 45020